หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 29/56

หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

 

1. บรรยาย & Sheet วิสัญญีพยาบาล

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ

 

1.Logical Frame Work โครงการต่างๆ

2.Powerpoint หลักวิธีวิจัย 18 บท

3.Project Media EAC-NCO-62-2008

4.คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาจารย์โสฬส จุ้ยศิริ

5.ศัพท์ทางการแพทย์ EPC 2009

6.Military Terminology Revise 2 (Recorded and Translated in U.S.A.)

7.การบอกจำนวนเงินในภาษาอังกฤษ

8.การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ,

   ฟอร์มการเขียนใบสำคัญทางการแพทย์ตามระบบจดหมายทางธุรกิจ

9.Mind Map เรื่อง CSR

10.เขียนภาษาอังกฤษจากชื่อภาษาไทย เอาไงดี ?

11.เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

12.Powerpoint วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

13.ตัวอย่างการเขียนจดหมายและการจ่าหน้าซองเป็นภาษาอังกฤษ ของบุคลากรสายแพทย์ (ไฟล์ word และ powerpoint)

14. Business Letter และการแปล ยศ ตำแหน่ง หน่วยงาน เลขที่ 1-20 เลขที่ 21-40 เลขที่ 41-60 เลขที่ 61-80 เลขที่ 81-100 เลขที่ 101-123

15. ราชกิจจานุเบกษา: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (เป็นภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๙

16. เอกสารประชาสัมพันธ์ "AIDS สิ่งที่ทุกคนควรรู้"

17. แผ่นพับ "หมออ่วมต้านเอดส์"