Who's Online

We have 2 guests and no members online

หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร

 

หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54


(ARMY MEDICAL EXECUTIVE COURSE CLASS NO. 9/2011)

 

 

1. รายชื่อ นายทหารนักเรียน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

2. คำสั่ง โรงเรียนเสนารักษ์ เรื่อง เปิดการศึกษา หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

3. ประชาสัมพันธ์การดูงาน ด้านนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

4. ตารางกำหนดการดูงาน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

5. ตารางสอน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

6. ระเบียบปฏิบัติประจำวัน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

7.บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่น 9/54 (Excel)

8. ประชาสัมพันธ์การฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบูรณาการทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติ" อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 4 รพ.รร.๖

9. รายชื่อ - ชื่อเล่น - หมายเลขโทรศัพท์ นายทหารนักเรียน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

10. ประชาสัมพันธ์การดูงาน โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

11. แบบฟอร์มรายชื่อดูงาน หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54 (Excel)

12. ประชาสัมพันธ์การดูงาน โรงพยาบาล รามาธิบดี และ โรงพยาบาล ราชวิถี

13. กำหนดการดูงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

14. ภาพกิจกรรม-การเรียน ของ นายทหารนักเรียน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54 (ตัวอย่างเป็นไฟล์ .pdf)

15. ภาพกิจกรรม-การเรียน ของ นายทหารนักเรียน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54 (Download ภาพทั้งหมด)

16. ประชาสัมพันธ์การดูงาน โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

17. MIND MAP การบริหารทรัพยากรมนุษย์

18. รายชื่อและการแบ่งกลุ่มดูงาน ของ นายทหารนักเรียน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9/54

19. เอกสาร เรื่อง "ขออนุมัติการดูงาน หลักสุตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9"

20. บันทึกข้อความ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9

21. หนังสือขอเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

22. พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๙

23. หนังสือ ขออนุมัติจัดทำเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

24. หนังสือ ขออนุมัติจัดทำโครงการสัมมนา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

25. แบบประเมินวิทยากร หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

26. หนังสือ ขอเรียนเชิญ จก.พบ. เป็นประธานและร่วมปฏิบัติการสัมมนา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๙

27. ภาพกิจกรรมดูงาน โรงพยาบาล บ้านแพ้ว

28. ภาพกิจกรรมดูงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

29. กำหนดการสัมมนาและเตรียมรับประกาศนียบัตร

30. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง "พบ.สร้างคน สร้างขวัญ สร้างองค์กรชั้นนำของทบ."

31. โบรชัวร์ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง "พบ.สร้างคน สร้างขวัญ สร้างองค์กรชั้นนำของทบ."

32. เอกสารเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง "พบ.สร้าง สร้างขวัญ สร้างองค์กรชั้นนำของทบ."

33. ภาพกิจกรรมดูงาน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

34. เอกสารประกอบการนำเสนอ วิพากย์หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9

35. Powerpoint ประกอบการบรรยาย ดูงาน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

36. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปดูงาน หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9

37. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย นทน. หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9

38. การวิพากษ์หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9

39. สรุปผลการประเมินวิทยากร หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9

* * * * * สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9 * * * * *

 

 

 

 

 

68 W ADVANCED FIELD CRAFT COMBAT MEDIC SKILLS

 

การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บในพื้นที่ขัดกันด้วยอาวุธ

 

 

บทที่ 1-7

 

บทที่ 8-12

 

บทที่ 13-22

 

บทที่ 23-30

 

บทที่ 31-35

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา หลักการบริหารทั่วไป (ยุทธศาสตร์ทหาร)

 

1. ประวัติ พ.อ.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

2. สรุปการบรรยาย ยุทธศาสตร์ทหาร ของ พ.อ.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

3. ประสิทธิผลของการจัดการแห่งอนาคต ของ พ.อ.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

4. ยุทธศาสตร์แพทย์ทหาร 2011 (Powerpoint) ของ พ.อ.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

5. เสียงบรรยาย พ.อ.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ

 

ภาคบ่าย วิชา หลักการบริหารทั่วไป (รูปแบบบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข)

 

1. ประวัติ อาจารย์ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

2. รูปแบบระบบบริหารสาธารณสุข ของ อจ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

3. รูปแบบระบบบริหารงานสาธารณสุข (Powerpoint) ของ อจ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

4. เสียงบรรยาย อจ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

5. สรุปเนื้อหาวิชา หลักการบริหารทั่วไป (รูปแบบบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข) ของ อจ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา หลักการบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านคุณภาพชีวิต)

 

1. ประวัติ อาจารย์ ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

2. สรุปเนื้อหาวิชา บริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านคุณภาพชีวิต) ของ อจ.ชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ

3. Powerpoint ประกอบการบรรยาย บริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านคุณภาพชีวิต)

4. เสียงบรรยาย อจ.ชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ

5. (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา หลักการบริหารทั่วไป (รูปแบบของระบบการบริหารงานสายแพทย์ทหาร)

 

1. ประวัติ พล.ท.ธวัชชัย ศศิประภา

2. Powerpoint ประกอบการบรรยาย วิชา หลักการบริหารทั่วไป (รูปแบบของระบบการบริหารงานสายแพทย์ทหาร)

3. เสียงบรรยาย ของ พล.ท.ธวัชชัย ศศิประภา

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา หลักการบริหารทั่วไป (รปภ.ที่ผู้บริหารควรทราบ)

 

1. ประวัติ นาวาเอกหญิง ธัญญพัทธ์ สถิรจรัสพงศ์

2. สรุปเนื้อหา วิชา หลักการบริหารทั่วไป (รปภ.ที่ผู้บริหารควรทราบ) ของ น.อ.หญิง ธัญญพัทธ์ สถิรจรัสพงศ์

3. Powerpoint คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กรช.

4. Powerpoint การรักษาความปลอดภัยบุคคล

5. Powerpoint การรักษาความปลอดภัย

6. Powerpoint การละเมิดการรักษาความปลอดภัย

7. Powerpoint ชั้นความลับ

8. Powerpoint บทเฉพาะกาล

9. Powerpoint การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ

10. Powerpoint การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

11. Powerpoint การรักษาความปลอดภัย ประกอบการบรรยาย ของ นาวาเอกหญิง ธัญญพัทธ์ สถิรจรัสพงศ์

12. Powerpoint ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

13. เสียงบรรยาย ของ น.อ.หญิง ธัญญพัทธ์ สถิรจรัสพงศ์ (คาบที่ 1)

14. เสียงบรรยาย ของ น.อ.หญิง ธัญญพัทธ์ สถิรจรัสพงศ์ (คาบที่ 2)

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (มารยาทบนโต๊ะอาหาร) ( Grand Dinner - Western & European Style)

 

1. ประวัติ ดร.สุนันทา ชูตินันท์

2. แผ่นพับ การรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง (BUFFET)

3. สรุปเนื้อหา วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (มารยาทบนโต๊ะอาหาร) (Grand Dinner - Western & European Style)

4. Powerpoint ประกอบการบรรยาย วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (มารยาทบนโต๊ะอาหาร) (Grand Dinner - Western & European Style)

5. เสียงบรรยาย ของ ดร.สุนันทา ชูตินันท์ (ไฟล์ที่ 1)

6. เสียงบรรยาย ของ ดร.สุนันทา ชูตินันท์ (ไฟล์ที่ 2)

7. เสียงบรรยาย ของ ดร.สุนันทา ชูตินันท์ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า-บ่าย วิชา หลักการบริหารทั่วไป ( การบริหารโครงการ )

 

1. ประวัติ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์

1. เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์

2. สรุปคำบรรยาย จัดทำโดย นายทหารนักเรียน

3. เสียงบรรยาย ของ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ (ไฟล์ที่ 2)

5. เสียงบรรยาย ของ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารโรงพยาบาล ( ประสบการณ์การควบคุมการบริหารใน โรงพยาบาล ) ภาคปฏิบัติ

 

1. ประวัติ พ.อ.ดุสิต สถาวร

2. เอกสารประกอบการบรรยาย Leadership & Strategic Management at Phramongkutklao Hospital ของ พ.อ.ดุสิต สถาวร

3. สรุปคำบรรยาย จัดทำโดย นายทหารนักเรียน

4. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.ดุสิต สถาวร (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.ดุสิต สถาวร (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล ( หลักการบริหารโรงพยาบาล )

 

1. ประวัติ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

2. เอกสารประกอบการบรรยาย Hospital Management ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

3. คำแนะนำ ในการเตรียมตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำวิจัย R2R แท้

4. สรุปคำบรรยาย จัดทำโดย นายทหารนักเรียน

5. ไฟล์ตำราที่ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มอบให้นายทหารนักเรียน

6. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 1)

7. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 2)

8. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา การบริหารโรงพยาบาล รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554

 

การดูงาน ด้านนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ

 

1. เอกสารและเสียงบรรยาย การดูงาน ด้านนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า-บ่าย วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ( การพูดในที่สาธารณะ และการบรรยายสรุป )

 

1. ประวัติ อาจารย์ กฤศวรรณ สิริอภิบาล

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ของ อาจารย์ กฤศวรรณ สิริอภิบาล

3. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ กฤศวรรณ สิริอภิบาล (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ กฤศวรรณ สิริอภิบาล (ไฟล์ที่ 2)

5. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ กฤศวรรณ สิริอภิบาล (ไฟล์ที่ 3)

6. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ กฤศวรรณ สิริอภิบาล (ไฟล์ที่ 4)

7. สรุปคำบรรยาย จัดทำโดย นายทหารนักเรียน

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า-บ่าย วิชา เทคนิคการบริหารงาน ( ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างและพัฒนาทีมงาน )

 

1. ประวัติ อจ.สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ของ อจ.สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์

3. Case Study วิชา เทคนิคการบริหารงาน (ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างและพัฒนาทีมงาน)

4. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ (ไฟล์ที่ 3)

7. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ (ไฟล์ที่ 4)

8. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ (ไฟล์ที่ 5)

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหารจัดการคุณภาพ)

 

1. ประวัติ พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์

2. Powerpoint วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหารจัดการคุณภาพ)

3. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหารจัดการคุณภาพ)

4. สรุปคำบรรยาย จัดทำโดย นายทหารนักเรียน

5. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์ (ไฟล์ที่ 1)

6. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์ (ไฟล์ที่ 2)

7. เอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติม

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหาร รพ.ทบ.เชิงรุก)

 

1. ประวัติ พ.อ.ชาญชัย ติกขปัญโญ

2. Powerpoint วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหาร รพ.ทบ.เชิงรุก)

3. สรุปคำบรรยาย จัดทำโดย นายทหารนักเรียน

4. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.ชาญชัย ติกขปัญโญ (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.ชาญชัย ติกขปัญโญ (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.ชาญชัย ติกขปัญโญ (ไฟล์ที่ 3)

7. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.ชาญชัย ติกขปัญโญ (ไฟล์ที่ 4)

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบูรณาการทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติ" อาคาร พระมงกุฏเกล้า เวชวิทยา ชั้น 4

 

1. รวมภาพการบรรยายพิเศษ

2. เสียงบรรยาย (ไฟล์ที่ 1)

3. เสียงบรรยาย (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล ( Medical Record and Filling ) ทะเบียนสถิติ คาศัพท์ทางการแพทย์ การเก็บเอกสาร การออกจุลสาร

 

1. ประวัติ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล

2. บทความ ระบบข้อมูลสำหรับ พยาบาล กับงานประจำ ของ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล

3. บทความ การสร้างองค์ความรู้จากการทำงานประจำ ด้วยระบบข้อมูลแบบ UCHA ของ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล

4. เอกสารและเสียงบรรยาย นพ.ทวีทอง กออนันตกูล

5. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล โดย นายทหารนักเรียน

6. เสียงบรรยาย ของ นพ.ทวีทอง กออนัตกูล (ไฟล์ที่ 1)

7. เสียงบรรยาย ของ นพ.ทวีทอง กออนัตกูล (ไฟล์ที่ 2)

8. เสียงบรรยาย ของ นพ.ทวีทอง กออนัตกูล (ไฟล์ที่ 3)

9. เสียงบรรยาย ของ นพ.ทวีทอง กออนัตกูล (ไฟล์ที่ 4)

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารพัสดุ

 

1. ประวัติ อาจารย์ เดชา เมฆวิลัย

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารพัสดุ ของ อาจารย์ เดชา เมฆวิลัย

3. สรุปเนื้อหาวิชา การบริหารพัสดุ โดย นายทหารนักเรียน

4. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ เดชา เมฆวิลัย (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ เดชา เมฆวิลัย (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ เดชา เมฆวิลัย (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา หลักการบริหารทั่วไป (ประสบการณ์บริหารงานในสถานศึกษา)

 

1. ประวัติ ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา หลักการบริหารทั่วไป (ประสบการณ์บริหารงานในสถานศึกษา) ของ ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์

3. สรุปเนื้อหาวิชา หลักการบริหารทั่วไป (ประสบการณ์บริหารงานในสถานศึกษา) โดย นายทหารนักเรียน

4. เสียงบรรยาย ของ ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย ของ ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา หลักการบริหารทั่วไป (ระเบียบงานสารบรรณ )

 

1. ประวัติ พล. ต.หญิง สุกัญญา ศุภวัชระ

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การสั่งการและการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2527

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ

4. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

5. เสียงบรรยาย ของ พล. ต.หญิง สุกัญญา ศุภวัชระ (ไฟล์ที่ 1)

6. เสียงบรรยาย ของ พล. ต.หญิง สุกัญญา ศุภวัชระ (ไฟล์ที่ 2)

7. เสียงบรรยาย ของ พล. ต.หญิง สุกัญญา ศุภวัชระ (ไฟล์ที่ 3)

8. เอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติม ของ พล.ต.หญิง สุกัญญา ศุภวัชระ

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารโรงพยาบาล (จิตวิทยาการบริการ)

 

1. ประวัติผู้บรรยาย นพ.ชำนาญ ภู่เอี่ยม

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาการบริการ ของ นพ.ชำนาญ ภู่เอี่ยม

3. สรุปเนื้อหาวิชา การบริหารโรงพยาบาล (จิตวิทยาการบริการ) โดย นายทหารนักเรียน

4. เสียงบรรยาย ของ นพ.ชำนาญ ภู่เอี่ยม (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ นพ.ชำนาญ ภู่เอี่ยม (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย ของ นพ.ชำนาญ ภู่เอี่ยม (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การสัมมนา

 

1. ประวัติ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การสัมมนา ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

3. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 2)

5. สรุปเนื้อหาวิชา การสัมมนา โดย นายทหารนักเรียน

6. เอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่อง "หลักการสัมมนา"

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารโรงพยาบาล (ประสบการณ์บริหารโรงพยาบาล)

 

1. ประวัติ นพ.วีระ อิงคภาสกร

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (ประสบการณ์บริหารโรงพยาบาล) ของ นพ.วีระ อิงคภาสกร

3. สรุปเนื้อหาวิชา วิชา การบริหารโรงพยาบาล (ประสบการณ์บริหารโรงพยาบาล) โดย นายทหารนักเรียน

4. เสียงบรรยาย ของ นพ.วีระ อิงคภาสกร (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ นพ.วีระ อิงคภาสกร (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย ของ นพ.วีระ อิงคภาสกร (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล ( หลักการบริหารโรงพยาบาล )

 

1. ประวัติ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

3. วารสารวิชาการ โรงพยาบาลโพธาราม ปี 2553

4. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสีย)

 

1. ประวัติ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสีย) ของ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร

3. สรุปเนื้อหาวิชา การบริหารโรงพยาบาล (การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสีย)โดย นายทหารนักเรียน

4. เสียงบรรยาย ของ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (สุขาภิบาลในโรงพยาบาล)

 

1. ประวัติ อาจารย์ ฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุล และ อาจารย์ ประโชติ กราบกราน

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สุขาภิบาลในโรงพยาบาล

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาล

4. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล

5. เสียงบรรยาย (ไฟล์ที่ 1)

6. เสียงบรรยาย (ไฟล์ที่ 2)

7. เสียงบรรยาย (ไฟล์ที่ 3)

8. สรุปเนื้อหาวิชา การบริหารโรงพยาบาล (สุขาภิบาลในโรงพยาบาล) โดย นายทหารนักเรียน

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2554

 

การดูงาน โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

1. ภาพกิจกรรมการดูงาน โรงพยาบาลราชวิถี

2. Powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง "ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี"

3. ภาพกิจกรรมการดูงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. เสียงบรรยายการดูงาน โรงพยาบาลราชวิถีและรามาธิบดี (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยายการดูงาน โรงพยาบาลราชวิถีและรามาธิบดี (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยายการดูงาน โรงพยาบาลราชวิถีและรามาธิบดี (ไฟล์ที่ 3)

7. เสียงบรรยายการดูงาน โรงพยาบาลราชวิถีและรามาธิบดี (ไฟล์ที่ 4)

8. เสียงบรรยายการดูงาน โรงพยาบาลราชวิถีและรามาธิบดี (ไฟล์ที่ 5)

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารงานบุคคล (แนวคิดและหลักการบริหารงานบุคคล)

 

1. ประวัติ อาจารย์ ดารา พงษ์สมบูรณ์

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การบริหารงานสมัยใหม่"

3. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ ดารา พงษ์สมบูรณ์ (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ ดารา พงษ์สมบูรณ์ (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร (ครองตน ครองคน ครองงาน)

 

1. ประวัติ อาจารย์ ดารา พงษ์สมบูรณ์

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร"

3. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ ดารา พงษ์สมบูรณ์ (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ ดารา พงษ์สมบูรณ์ (ไฟล์ที่ 2)

5. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารงานบุคคล และ จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร โดย นายทหารนักเรียน

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (การดูแลใบหน้าและการดูแลจิตใจให้งาม)

 

1. เสียงบรรยาย เรื่องการแต่งหน้า ของ กฤศวรรณ สิริอภิบาล (ไฟล์ที่ 1)

2. เสียงบรรยาย เรื่องการแต่งหน้า ของ กฤศวรรณ สิริอภิบาล (ไฟล์ที่ 2)

3. ประวัติ พระนิธิศเมธาวี

4. เสียงบรรยายธรรม ของ พระนิธิศเมธาวี

5. ภาพกิจกรรมการแต่งหน้า

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหารความเสี่ยง)

 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร (ไฟล์ที่ 1)

3. เสียงบรรยาย ของ พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร (ไฟล์ที่ 2)

4. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหารความเสี่ยง)

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การบริหารจัดการคุณภาพ)

 

1. ประวัติ พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "โรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพ"

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง"

4. สรุปเนื้อหาวิชา โดยนายทหารนักเรียน

5. เสียงบรรยาย โดย พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์ (ไฟล์ที่ 1)

6. เสียงบรรยาย โดย พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์ (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (ประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาล)

 

1. ประวัติ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การบริหารรูปแบบองค์การมหาชน"

3. เสียงบรรยาย ของ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารงานบุคคล (ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง)

 

1. ประวัติ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารแบบผู้นำ

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หัวใจของการเปลี่ยนแปลง

4. สรุปการบรรยาย เรื่อง "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ

5. แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ

6. บทความเรื่อง QWL (Quality of Work Life) หรือ คุณภาพชีวิตในการทำงาน

7. ทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)

8. ทฤษฎีภาวะผู้นำ

9. เสียงบรรยาย ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ (ไฟล์ที่ 1)

10. เสียงบรรยาย ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ (ไฟล์ที่ 2)

11. เสียงบรรยาย ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2554

 

บรรยายพิเศษ (กิจการแพทยข์ องทบ.)

 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย พล.ท. สหชาติ พิพิธกุล (จก.พบ.)

2. เสียงบรรยาย พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา กฎหมาย (กฏหมายเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย ลดการฟ้องร้อง)

 

1. ประวัติ นพ.เอนก ยมจินดา

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ของ นพ.เอนก ยมจินดา

3. เสียงบรรยาย นพ.เอนก ยมจินดา (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย นพ.เอนก ยมจินดา (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2554

 

ภาค บ่าย วิชา การสัมมนา

 

1. ประวัติ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

2. Powerpint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การสัมมนา

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสัมมนา

4. เสียงบรรยาย รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 3)

7. เสียงบรรยาย รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 4)

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา เทคนิคการบริหารงาน (การควบคุมการบริหาร รพ.)

 

1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง R2R

2. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา เทคนิคการบริหารงาน (การควบคุมการบริหาร รพ.) โดย นายทหารนักเรียน

3. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา (ไฟล์ที่ 2)

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารงานบุคคล (จิตวิทยาในการบริหาร)

 

1. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารงานบุคคล (จิตวิทยาในการบริหาร) โดย นายทหารนักเรียน

2. เสียงบรรยาย ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ (ไฟล์ที่ 1)

3. เสียงบรรยาย ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ (ไฟล์ที่ 2)

4. เสียงบรรยาย ของ ศ.สมพงษ์ จุ้ยศิริ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารงบประมาณ ( การบริหารงบประมาณ ทบ.)

 

1. ประวัติ อาจารย์ ภูริพงศ์ บำเพ็ญเพียร

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารงบประมาณ ทบ.

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารการเงิน (การบัญชีบริหารชั้นสูง)

 

1. ประวัติ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "บัญชีสำหรับผู้บริหาร"

3. ตัวอย่างงบการเงินโรงพยาบาล

4. เสียงบรรยาย ของ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ (ไฟล์ที่ 1)

5. เสียงบรรยาย ของ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ (ไฟล์ที่ 2)

6. เสียงบรรยาย ของ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารโรงพยาบาล (Construction Hospital Engineering)

 

1. ประวัติ อาจารย์ สันติ ชยสมบัติ

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Desire and Construction Process

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับอาคารสถานพยาบาล

4. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสรรหาที่ปรึกษาโครงการ

5. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง องค์ประกอบของโรงพยาบาล

6. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (Construction Hospital Engineering)

7. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สันติ ชยสมบัติ (ไฟล์ที่ 1)

8. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สันติ ชยสมบัติ (ไฟล์ที่ 2)

9. เสียงบรรยาย ของ อาจารย์ สันติ ชยสมบัติ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารงบประมาณ (การควบคุม)

 

1. ประวัติ พ.อ.ธานินทร์ รุธิรวัฒน์

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารงบประมาณ (การควบคุม)

3. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารงบประมาณ (การควบคุม) โดย นายทหารนักเรียน

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า-บ่าย วิชา การบริหารการเงิน (การบริหารการเงินโรงพยาบาล และการวิเคราะห์การเงินโรงพยาบาล)

 

1. ประวัติ อาจารย์ บวรพรรณ รัฐประเสริฐ

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารการเงิน

3. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารการเงิน

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา การบริหารการเงิน (ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเงิน)

 

1. ประวัติ ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารการเงิน

3. เสียงบรรยาย ของ ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง (ไฟล์ที่ 1)

4. เสียงบรรยาย ของ ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง (ไฟล์ที่ 2)

5. เสียงบรรยาย ของ ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง (ไฟล์ที่ 3)

6. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารการเงิน (ปัญหาและการแก้ปัญหาทางการเงิน)

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารการเงิน (ปัญหาการบริหารการเงินในหน่วยงานสายแพทย์)

 

1. รวมเอกสารประกอบการบรรยาย ของ พ.ท.โฆษิต ศิริสวัสดิ์

2. เสียงบรรยาย ของ พ.ท.โฆษิต ศิริสวัสดิ์ (ไฟล์ที่ 1)

3. เสียงบรรยาย ของ พ.ท.โฆษิต ศิริสวัสดิ์ (ไฟล์ที่ 2)

4. เสียงบรรยาย ของ พ.ท.โฆษิต ศิริสวัสดิ์ (ไฟล์ที่ 3)

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2554

 

ภาคเช้า วิชา เทคนิคการบริหาร (กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์)

 

1. ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชติรส ทิมพัฒนพงษ์

2. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา เทคนิคการบริหาร (กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์)

3. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา เทคนิคการบริหาร (กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์)โดย นายทหารนักเรียน

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2554

 

ภาคบ่าย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การตลาด)

 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การตลาด)

2. สรุปเนื้อหาการบรรยาย วิชา การบริหารโรงพยาบาล (การตลาด) โดย นายทหารนักเรียน

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2554

 

วิชา สารสนเทศ (สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร)

 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การดำเนินธุรกิจในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 3

2. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง mHealth

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง IT Investment

 

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com